Turtle Wax Startgas 300ml

Artikel nr: 306
I lager

Ger snabb start av alla förbränningsmotorer vid fukt och kyla.

Långt sprayrör för bästa åtkomlighet. För bensinmotorer.

Tänk på:

  • Undvik överdosering.
  • Produkten är mycket brandfarlig. 
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
7314890003069
6
1. Spraya några sekunder direkt in i luftfiltret. 2. Starta motorn så fort som möjligt.

Säkerhetsinformation

Fara

Extremt brandfarlig aerosol Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning H302 Skadligt vid förtäring Irriterar huden Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Kan bilda explosiva peroxider

Populära produkter